آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الانسان

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره انسان را مي خواند، دليل است كه درويشان را طعام و غذا دهد و رضاي حق تعالي را با اين عمل جويد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

با خلقِ خدا احسان كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

توفيق يابد بر سخاوت و شكر نعمت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)