آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره التکویر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره تكوير مي خواند، دليل كه از عذاب خداي تعالي ترسد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

سفر بسيار كند، از جانب مشرق.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از آن چه ترسد ايمن گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)