آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الغاشیه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره غاشيه مي خواند، دليل كه از هول قيامت ترسد و توبه كند و از آن ترس ايمن گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

تائب شود و رضاي خدا جويد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

قدر و محل او بزرگ شود و نام او به خير منتشر شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)