آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الزلزله

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره زلزله مي خواند، دليل كه او را با كسي كاري افتد و با وي انصاف كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

مظالم مردمان از گردن بيندازد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

قومي را از اهل شرك هلاك نمايد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)