آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الماعون

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره ماعون مي خواند، دليل كه نمازها كم كند يا به وقت نگذارد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

او را با كسي به دين صحبت افتد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بر دشمنان ظفر يابد.

 

جابر مغربي گويد:

كاري نيكو بر دست او برآيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)