آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الاخلاص

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره اخلاص مي خواند، دليل كه در راه دين و توحيد يگانه بود و توفيق طاعت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

پاكدين و با اعتقاد و درست بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

مراد دو جهاني يابد و عيش بر وي خوش گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)