آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روشنائی

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن روشنائي به خواب دين هدي است. اگر بيند روشني او را فراگرفت يا كسي به او داد، دليلاست كه كسي راه علم و دين بياموزد. تاريكي به خواب، بي ديني بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي بيند روشنائي به سينه او افتاد، دليل كه پارسا و پاكدامن بود. و همچنين عاقبت كارش به خير است .

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن روشنائي در خواب بر چهار وجه است.

اول: دين هدي(دين الهي و هدايت).

دوم: علم.

سوم: راه پاك(راه راست).

چهارم: اعتقاد پاك و ايمان.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن روشنائی خوب بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)