آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

ریش شدن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او ريش بود و در آن ريش خون و ريم جمع گرديده بود، دليل است به قدر آن ريش و ريم او را مال جمع شود. اگر به خلاف اين بيند، مال او نقصان شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه جمله اندامهاي او ريش بود و از آن ريش ها او را درد و رنج بود، دليل است كه به قدر آن او را غم حاصل گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)