آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دیوانگی

 

محمدبن سيرين گويد: ديوانگي در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگي وي، لكن آن مال را به خيرات هزينه كند و از مردمان ملامت يابد.

ابراهيم كرماني گويد: هر كه بيند كه ديوانه شد است، دليل كه به فساد گرايد و ربا خوردن.

جابر مغربي گويد: اگر بيند كه با ديوانه هم صحبت شد، دليل كه با مردي رباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت وي ملامت و بدنامي و فساد دين او را حاصل گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ديوانه اي را ببينيم که او را مي شناسيم کاري نادرست انجام مي دهيم که مورد سرزنش و شماتت واقع مي شويم. اگر ديوانه اي را ديديم که نمي شناختيم احتمال لغزش براي ما پيش مي آيد که بايد هوشيار و آگاه باشيم. اگر در خواب ديديم که خودمان ديوانه شده ايم سر زبان ها مي افتيم و کاري خلاف انجام داده يا انجام خواهيم داد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

دیوانگی : امور جهت مثبتی به خود خواهند گرفت

دیوانه زنجیری

بودن : خود را به دردسر انداختن

تیمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

 

1ـ اگر خواب ببينيد تعادل روحي خود را از دست داده ايد ، علامت آن است كه مسئوليتي را به دوش خواهيد گرفت كه نتايج خوبي به بار نمي آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد كساني ديگر تعادل روحي خود را از دست داده اند ، نشانة آن است كه قرار دادي نامطلوب با كسي خواهيد بست ، كه بعدها درد و رنج برايتان به همراه خواهد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)