آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آسیابان

 

آسيابان در خواب، كسي بود كه روزيِ اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد و چيزي به دست مي آورد، تا اهل آن خانه بدان تعيش كنند.

 

محمد بن سيرين گويد:

ديدن آسيابان در خواب به تاويل، مردي بود كه مردم را دردست ا و روزي بود و چون آسيابان جوان بود، به تاويل نيكو باشد و اگر بيند كه آسياب به خر ميگردد يا با شتر، و آردِ نيكو فرو مي آيد، دليل بود كه آسيابان را دولت و اقبال بود. اگر به وقت گرديدن، آسيابان بانگِ سنگِ آسياب بشنود، كار وي قوي گردد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آسيابان در خواب ، علامت آن است كه محيط پيرامونتان اميدواركننده خواهد شد.

2ـ اگر زني خواب ببيند تلاش آسيابان براي راه اندازي آسياب با شكست مواجه مي شود ، نشانة آن است كه تصورات او دربارة ثروت نامزدش به يأس مبدل مي گردد.

3- آسيابان در خواب، كسى بود كه روزى اهل خانه به سبب آن بود كه مى‏گردد و چيزى به دست مى‏آورد، تا اهل آن خانه بدان تعيش كنند.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب آسيابان ديديد، علامت آن است كه محيط اطراف شما در زندگى بسيار اميدوار كننده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)