آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

درندگان

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن درندگان در خواب بر چهار وجه است .

اول : دشمنان.

دوم : پادشاهان ستمگر.

سوم : زن سليطه.

چهارم : همسايگان بد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)