آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نانخواه

 

اگرنانخواه داشت، دليل غم است. اگر بيند كه نانخواه بينداخت يا به كسي داد، دليل است از غم رهائي يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)