آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بادریسه

 

مهره دوک

ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است كه او را خادمه يا كنيزكي حاصل شود. اگر زني بيند كه بادريسه از دوك او بيفتاد، دليل كه مهر او از شوهر بريده شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)