آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

استغفار

 

بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

استغفار كردن درخواب چهار وجه بود.

اول: مال،

دوم: فرزند،

سوم: آمرزش از حق تعالي،

چهارم: توبه كردن از گناهان.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)