آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آرایشگاه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آرايشگاه در خواب ، علامت آن است كه با دقت و تلاش خود به پيروزي دست خواهيد يافت .

2ـ اگر دختري خواب آرايشگاه ببيند ، علامت آن است كه بر ثروت او اندگي افزوده خواهد شد .

آرايشگر

1ـ ديدن آرايشگر در خواب ، براي يك زن علامت آن است كه از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .

2ـ اگر زني خواب ببيند موهايش را در آرايشگاه رنگ مي كند ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به آبروي او خدشه وارد سازند ، اما او با احتياط از دام آنها مي گريزد .

3ـ اگر زني خواب ببيند موهايش را آرايشگري درست مي كند ، علامت آن است كه با هر وسيله اي سعي مي كند نظر مردم را به خواسته هاي خود جلب كند و به جستجوي كارهايي جزيي خواهد رفت .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر ديديد در آرايشگاه مشغول اصلاح هستيد، دليل بر آن دارد كه شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهيد شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)