آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اتو کردن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن يا استفاده كردن اتو در خواب، نشانه‏ى به پيروزى رسيدن در كارها است. اگر در خواب ديديد لباسى را سوزانيده‏ايد، به اين معنا است كه موقعيت خوبى براى آرامش روحيتان پيش مى‏آيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد لباسي اتو مي كنيد ، نشانة آن است كه اوضاع كار و روابط خانوادگي شما بر وفق مراد خواهد بود.

 

2ـ اگر دختري خواب ببيند لباسي اتو مي زند و ناگاه دست خود را با اتو مي سوزانيد ، علامت آن است كه  آرامش او را ، بيماري يا حسادت برهم خواهد زد.

 

3ـ اگر خواب ببينيد با اتو لباسي سوزانده ايد ، نشانة آن است كه رقيبي باعث نگراني خود و سوءظن شما خواهد شد.

 

4ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بيايد ، نشانة آن است كه در خانوادة خود ، با كمبود محبت روبرو خواهيد شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)