آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گنده رود

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گنده رود در خواب، دليل است كه داروي كار خورد. جابرمغربي گويد: اگر ديد گنده رود داشت، دليل كه غمگين شود، زيرا كه طعم آن تلخ است و خائيدن گنده رود درخواب خصومت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)