آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسارتگاه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختي دجار خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد فردي از اسارتگاه آزاد مي شويد ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختي و نوميدي خود را آزاد خواهيد ساخت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)