آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اقامتگاه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد محل اقامبي براي خود پيدا نمي كنيد ، ايمان خود را از دست خواهيد داد .

2ـ اگر خواب ببينيد محلي براي اقامت وجود ندارد ، به اين معناست كه تلاشهابتان بي ثمر خواهد ماند .

3ـ اگر خواب ببينيد اقامتگاه و محل زندگي شما تغيير يافته است ، نشانة آن است كه بزودي پيغامهايي دريافت خواهيد كرد ، و سفرهاي زيادي پيش رو خواهيد داشت .

4ـ اگر زن جواني خواب ببيند محل اقامت خود را ترك كرده است ، نشانة آن است كه به او تهمت و افترا خواهند زد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)