آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انتخابات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در انتخابات شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه در مباحثي شركت مي كنيد كه براي موقعيت اجتماعي و مالي شما زيان آور است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)