آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

باز جوئی

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر در خواب از شما بازجويى كنند، به اين معنا است كه در ارتباط برقرار كردن با اطرافيان دچار مشكل مى‏شويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كسي شما را بازجويي مي كند ، نشانة‌ آن است كه در پايدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهيد خورد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)