آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اکوی صدا

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب صداى خود را از يك اكو شنيديد، بيانگر شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ديديد و احساس كرديد كه صدايتان پخش مى‏شود، بيانگر آن است كه فرد تنهايى هستيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)