آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بی دندان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد هيچ دنداني در دهانتان نيست ، نشانة آن است كه براي پيش بردن اهدافتان توانايي كافي نخواهيد داشت .

2ـ ديدن افراد بي دندان در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان براي بدنام كردن شما كوشش خواهند كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)