آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فرودآمدن

 

محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه از كوهي يا از بامي فرود آمد، دليل كه در بزرگي و مالش نقصان شود. اگر بيند از بلندي به زير آمد، دليل كه به قدر بلندي او را نقصان مال بود. اگر بيند از نردباني ازخشت و گل فرود آمد، دليل كه دينش به خلل گردد. اگر آن نردبان از سنگ و گچ بود، دليل كه دين او به نفاق بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)