آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تیغ گیاه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تيغ گياهان در خواب ، نشانة آن است كه مصيبت و بدبختي ، راه پيشرفت را مي بندد .

2ـ ديدن تيغ گياهان از لابلاي برگهاي سبز در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان پنهاني مي كوشند كه شما به آسودگي و خوشبختي دست نيابيد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه تيغى به دستتان فرورفته، يعنى بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد. اگر خواب ببينيد كه در تيغستانى گير افتاده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه به دام افراد حيله‏گر مى‏افتيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)