آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ذ >

ذرت پخته

 

ديدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است كه آگاهي و مطالعه و برنامه ريزي درست براي آينده ، شما را به پيشرفت مي رساند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)