آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جلا دادن

 

1ـ اگر خواب ببينيد اشياء را جلا مي دهيد ، نشانة آن است كه با رياكاري به دنبال كسب امتياز خواهيد بود .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران اشياء خانة خود را جلا مي دهند ، نشانة آن است كه دوستان خواهند كوشيد تعلق خاطر بيشتري به شما پيدا كنند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)