آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صورتحساب

 

1ـ اگر خواب ببينيد صورتحساب به شما مي دهند تا پرداخت كنيد ، معنايش اين است كه در وضعيتي خطرناك قرار خواهيد گرفت و امكان دارد براي آزادي خود متوسل به قانون شويد . اما اگر ببينيد صورتحساب را پرداخت مي كنيد ، نشانة آن است كه از نزاع شديد به صلح خواهيد رسيد .

2ـ اگر خواب ببينيد به ديگران صورتحساب مي دهيد ، حاكي از آن است كه پيشامدهاي ناخوشايندي به وقوع مي پيوندد و روال عادي زندگي به هم مي ريزد .

3ـ اگر زني كتابداردر خواب ببيند كه صورتحساب كتابها را جمع مي زند ، معنايش اين است كه در امور شخصي و عاطفي دچار مشكل خواهد شد ، اگر فردي شايسته مشكل او را حل خواهد كرد و زن از طرف كارفرمايي جديد مورد احترام و تشويق قرار مي گيرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)