آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حوض ماهی

 

1ـ ديدن حوض ماهي با آبي گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه در اثر عياشي به بيماري مبتلا خواهيد شد .

2ـ ديدن حوض ماهي با آبي زلال در خواب ، نشانة آن است كه قراردادهايي سود آور خواهيد بست و در زندگي لذتهاي فراواني خواهيد برد .

3ـ ديدن حوضي خالي از ماهي ، علامت آن است كه دشمناني بزرگ در نزديكي شما هستند .

4ـ اگر دختري خواب ببيند داخل حوض ماهي مي افتد ، علامت آن است كه بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد. اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبيري بر خلاف آنچه رفت دارد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)