آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نمایشگاه

 

1ـ اگر خواب ببينيد در نمايشگاهي هستيد ، علامت آن است كه كاري پرمنفعت و دوستاني مطلوب به دست خواهيد آورد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند در نمايشگاه است ، نشانة آن است كه شريك زندگي او مردي شوخ طبع و آرام خواهد بود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)