آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چراغ گاز

 

1ـ ديدن چراغ گازي در خواب ، علامت محيطهاي مطبوع و پيشرفت در زندگي است .

2ـ ديدن منفجر شدن چراغ گازي در خواب ، علامت آن است كه اندوهي بي مورد شما را تهديد خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)