آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چشم بستن

 

اگر زني خواب ببيند چشمانش بسته است ، نشانة آن است كه گرداگرد او را حوادثي فرا خواهد گرفت كه موجب تشويق خاطر و نگراني او مي شود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)