آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چشم بندی

 

اگر خواب ببينيد براي ديگران چشم بندي مي كنيد ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت كه براي رهايي از آن موقعيت بايد تمام نيرو و تحرك خود را به كار بگيريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)