آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چشم پزشک

 

اگر خواب ببينيد با چشم پزشكي مشورت مي كنيد ، علامت آن است كه از پيشرفت در زندگي باز خواهيد ماند ، زيرا از وسايل نامطمئني براي رسيدن به مقصود استفاده مي كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)