آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چوب حراج

 

1ـ ديدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است كه بار مسئوليتي به دوش شما مي افتد كه چندان سودي به دنبال ندارد .

2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است كه براي كمك به دوستان خود علاقة فراواني نشان خواهيد داد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)