آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چوب دستی

 

ديدن چوبدستي در خواب ، نشانة غم و اندوه است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)