آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خال سیاه

 

ديدن خالهاي سياه بر تن كسي در خواب ، علامت بيمار شدن و اختلافات خانوادگي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)