آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خال کوبی

 

1ـ اگر خواب ببينيد بر تن شما خال كوبي شده است ، نشانة آن است كه امري موجب مي گردد خانة خود را براي مدتي طولاني ترك كنيد .

2ـ ديدن خال كوبي روي بدن ديگران در خواب ، نشانة آن است كه به رابطة عاشقانه ديگران حسادت مي كنيد.

3ـ اگر خواب ببينيد بر بدن ديگران خال كوبي مي كنيد ، نشانة آن است كه براي كسب تجربه اي ممتاز از جمع دوستان خارج مي شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)