آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خرس قطبی

 

1ـ ديدن خرسهاي قطبي در خواب ، علامت آن است كه بدبختي با لباسي زيبا به شما نزديك خواهد شد . بزرگترين دشمنان با رفتاري دوستانه مي خواهند شما را فريب بدهند . رقبا نيز مي كوشند ، مقام شما را از آنِ خود كنند .

2ـ ديدن پوست خرس قطبي در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)