آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دبیرستان

 

1ـ ديدن دبيرستان در خواب ، نشانة رسيدن به مقامات بالا در اجتماع ، و موفقيت در امور عاطفي است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند دير به دبيرستان رسيده است ، علامت آن است كه در محيط اجتماعي دچار درد سر خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)