آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غزا کردن

 

اگر كسي درخواب بيند كه در راه خدا غزا مي كرد، دليل است كه بي نياز شود. اگر بيند كه روي از غزا بگردانيد، دليل است كه منفعت از فرزندان و خويشان بازگيرد. اگر بيند كه مردم آن ديار به غزا رفت، و با كافران جنگ كرد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و روزي حلال خورد. اگر بيند كه كافر بر وي حمله كرد، دليل است كه در طلب روزي مشقت كَشَد. اگر در خواب بيند كه او را كافران در غزا بكشتند، دليل است كه عمرش دراز شود و روزيِ حلال يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن غزا كردن در خواب بر شش و جه است. اول: خير و بركت. دوم: سنت رسول. سوم: ظفريافتن. چهارم: شفا. پنجم: اطلاعت پادشاه عادل. ششم: غنيمت يافتن.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)