آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

درمانگاه

 

اگر خواب ببينيد از درمانگاهي خارج مي شويد ، علامت آن است كه از كساني كه باعث ناراحتي شما مي شوند مي گريزيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)