آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دهنه اسب

 

1ـ ديدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهيد كرد .

2ـ ديدن دهنة شكستة اسب در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را غافلگير مي كنند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)