آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زیورالات

 

1ـ اگر در خواب زيورآلات به خود بياموزيد ، نشانة آن است كه به مقامي فراتر از شايستگي خود دست مي يابيد

2ـ اگر در خواب از كسي زيورآلات دريافت كنيد ، علامت آن است كه به تعهدات خود پايبند خواهيد بود و همة آنها را به درستي پيش خواهيد برد .

3ـ اگر خواب ببينيد زيورآلات خود را به كسي مي بخشيد ، نشانة آن است كه بيش از اندازه ولخرجي مي كنيد .

4ـ گم كردن زيورآلات خود در خواب ، علامت به دست آوردن موقعيتي خوب در زندگي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)