آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرمازدگی

 

اگر خواب ببينيد از سرمازدگي رنج مي بريد ، دلالت بر آن دارد كه تصادف يا بيماري شما را تهديد مي كند ، و ممكن است به علت هراس و وسواس بيش از اندازه با دوستاني كه شريك شما هستند ، معاملة زيان آوري انجام دهيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)