آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

امر الهی

 

هانس كورت مى‏گويد:

خواندن يا شنيدن امر الهى در خواب، بيانگر آن است كه با وجود توصيه‏ى دوستان، دوباره راه اشتباه را پيش مى‏گيريد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه مورد خطاب امر الهى قرار گرفته‏ايد، به اين معنا است كه از افرادى نادرست پيروى مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)