آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سینه ریز

 

1ـ اگر زني خواب ببيند سينه ريزي بر گردن آويخته است ، نشانة ان است كه همسري وفادار و خانه اي زيبا خواهد داشت .

2ـ گم كردن سينه ريز در خواب ، علامت آن است كه به زودي دست سنگين ماتم را بر شانة خود احساس خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)