آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کار آموز

 

اگر خواب ببينيد به عنوان كارآموز در جايي استخدام شده ايد ، نشانة آن است كه مي كوشيد ميان دوستان و رقباي خود به مقام و منزلتي دست يابيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)