آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گذر نامه

 

1ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه دوستان بي وفا در رابطه به موضوعي مهم به شما دروغ مي گويند .

2ـ اگر خواب ببينيد گذرنامه شما را سوراخ مي كنند ، علامت آن است كه بر مشكلات غلبه مي يابيد و به مقام مهمي دست مي يابيد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)