آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب متعفن

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

آب متعفن وتيرگي آن بيماري است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)